Code: ... ...

Etika

povinne voliteľný predmet

Predmet Etika sa na našej škole vyučuje na vyššom stupni gymnáziá (5., 6., 7. a 8. ORG). Žiaci navštevujú buď hodiny náboženstva alebo hodiny etiky. Cieľom etickej výchovy je umožniť žiakom pomenovať a vysvetliť základné etické spôsobilosti a postoje, súvislosti medzi hodnotami a normami, pochopiť a tolerovať názory iných, vysvetliť normy súvisiace so životom, zdravím, rodinným životom, rodičovstvom, ekonomickým životom a prácou v povolaní, rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre zodpovednosť. Základňou etickej výchovy je zážitkové učenie prostredníctvom techník, cvičení a aktivít. Pozornosť venujeme aj etikete, poruchám príjmu potravy a závislosti.