Code: ... ...

Základné informácie

Základné informácie

Školský spolok Komenský, to sú verejnoprávne súkromné ​​bilingválne školy: materská škola, obecná škola a reálne gymnázium. Na našich školách, ako už naznačuje naše motto "Dvojjazyčne od škôlky až po maturitu", vyučujeme deti od 2 do 18 rokov česky/slovensky a nemecky.

Počty tried v tomto školskom roku (2023/24):

 • materská škola:           6 skupiniek 
 • obecná škola:              8 tried 
 • reálné gymnázium:    13 tried 

Školy sa nachádzajú v dvoch budovách v 3. viedenskom okrese: na Sebastianplatz 3 (materská škola, obecná škola, kancelária školského spolku Komenský) a na Schützengasse 31 (viedenská stredná škola a vyšší stupeň reálneho gymnázia). Budova na Schützengasse bola v rokoch 2010-2012 kompletne zrenovovaná a zmodernizovaná.

Prevádzková doba:

 • materská škola: Po-Št: 7:30-17:30 hod; Pia: 7:30-17:00 hod
 • družina: Po-Št: do 17:30 hod; Pia: do 17:00 hod
 • školské budovy: Po-Pia v čase školskej prevádzky
 • kancelária školského spolku: Po-Pia 7:30-10:00 hod

Naša filozofia

Múdro prehovoril, kto povedal,
že školy sú dielne ľudskosti,
tým totižto spôsobujú,
že ľudia sa stávali v pravde ľuďmi. 

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

Jan Amos Komenský, Veľká Didaktika

Školský spolok je súkromný prevádzkovateľ s tradíciou humanistického životného štýlu na základe veľkého pedagóga Jana Amosa Komenského. Schola ludus - škola, ako hravá príprava pre život, so záväznými pravidlami a disciplinovaným a zodpovedným konaním zúčastnených, tvorí základ pre aktívne výučby a učenie.

Našich žiakov v rámci ich záujmov podporujeme predovšetkým vo dvojjazyčnosti a vychovávame k samostatnosti, kritickosti a zodpovednosti. Vo vyučovaní kladieme doraz na individuálny rozvoj intelektuálnych, duchovných, umeleckých, muzikálnych a športových schopností.

Naše výchovné ciele sú:

 • osobný kontakt, ucelená dvojjazyčná výchova v príjemnej atmosfére
 • pôsobenie na rozvoj osobnosti a vylepšovanie sociálnych kompetencií
 • aktívne spolužitie v kolektíve a rešpektovanie individuálnych potrieb
 • kultúra uznania a rešpektu 

Dobrá atmosféra prispieva ku spríjemneniu práce na našej škole. Je pre nás mimoriadne dôležitá aktívna spolupráca s rodičmi, učiteľmi, so žiakmi, a preto všetkých pravidelne zapájame do celého školského diania.

Stanovy

Účelom Školského spolku Komenský je zriaďovať, udržiavať a podporovať materské školy, útulne, školy všeobecné a hlavne resp. sekundárne, stredné, odborné a jazykové školy v Rakúsku s českým, slovenským a nemeckým vyučovacím jazykom. Toto sa vykoná podľa platných rakúskych právnych a školských predpisov.

História

České školy vo Viedni prešli v priebehu dejín pozoruhodným vývojom, na ktorý mali bezprostredne vplyv vonkajšie politické udalosti. Z historického hľadiska možno rozdeliť dejiny Komenského školy do 4 hlavných etáp:

1. etapa

Kľúčovým momentom bolo založenie Školského spolku Komenský v roku 1872, ktorého cieľom bolo založiť a prevádzkovať českú školu vo Viedni a udržať českú reč a kultúru medzi krajanskou komunitou. Finančnú podporu získaval jednak od rôznych spoločensko-kultúrnych spolkov, ktoré vo Viedni pôsobili už od polovice 19. storočia (Slovanská beseda, Akademický spolok, Spevácke združenie Lumír a Slavoj), ako aj od jednotlivcov a organizácií sídliacich v Čechách, ktoré podporovali české menšiny v zahraničí (Ústredná matica školská, Národná rada česká). Najzákladnejšími požiadavkami slovenských robotníkov a remeselníkov vo Viedni bolo, aby ich deťom bolo umožnené vzdelanie v češtine, aby sa zoznamovali s českou kultúrou, piesňami a zvykmi . V roku 1883 bola v 10. viedenskom okrese na Quellenstraße 72 otvorená prvá súkromná obecná škola Komenský, ktorá mala v 1. ročníku 70 žiakov. V priebehu nasledujúcich desiatich rokov sa presídlilo do Viedne ďalších 230 000 Čechov a Slovákov, predovšetkým robotníkov. Roku 1889 tak mala škola už sedem tried a prebiehala finančná zbierka na obstaranie ďalšej školskej budovy.

2. etapa

V roku 1932 existovalo po celej Viedni sedemnásť vlastných materských škôl a pätnásť českých súkromných škôl (6 všeobecných škôl, 6 hlavných škôl, 1 reálne gymnázium, 1 reálna škola, 1 obchodná škola), všetky verejnoprávne. Do škôl denne dochádzalo autobusmi 4 000 žiakov z celej Viedne a neďalekých obcí. V rokoch 1934 - 35 bola postavená v 3. viedenskom okrese na Sebastianplatz školská budova ( "Škola Dr. Jiljího Jahna"; pamätná doska Jana Amosa Komenského), ktorú škola vlastní a prevádzkuje dodnes. Ďalší pre českú školu dôležitý objekt sa nachádza takisto v 3. okrese na Schützengasse 31 a slúži tiež ako školská budova.

Rakúsky fašizmus a fašistický režim mali pre českú menšinu obrovské negatívne následky. Tlak bol stále väčší. Bezprostredne po anexii Rakúska v r. 1938 a prevzatí moci NSDAP prepustil školský spolok "neárijských" zamestnancov. Mnoho škôl bolo na príkaz úradov okamžite uzavretých a budovy boli prenechané pre účely nacistickej strany. V priebehu dvoch rokov boli tiež uzavreté všetky verejné české školy. Národní socialisti potom 16. februára 1942 zakázali a rozpustili školský spolok, zabavili majetok a budovy využívali ako vojenské zariadenia a lazarety. Niekoľko škôl bolo v dôsledku bombových náletov na Viedeň úplne zničených.

3. etapa

Zatiaľ, čo sa spolok Komenský usiloval o právne zachovanie kultúrneho života českej národnostnej menšiny vo Viedni, vyzývala česká vláda a Edvard Beneš k návratu Čechov a Slovákov z Rakúska do novovybudovanej Československej republiky. Táto výzva, lepšie hospodárske podmienky v Československej republike a zážitky z vojny vyvolali veľkú vlnu sťahovania viedenských Čechov a Slovákov späť do vlasti, čo vyvolalo adekvátny pokles počtu českých škôl. (Wolf, W., 2013, s. 182)

V priebehu Pražskej jari v roku 1968 dočasne stúpol počet žiakov v dôsledku českej emigrácie do zahraničia, ale v 80. rokoch počet opäť klesol, a to iba na 120 žiakov. Od roku 1964 prevádzkoval Školský spolok Komenský vo Viedni iba jednu školu. V roku 1971 pri sčítaní obyvateľov sa k českej národnosti hlásilo iba 8 000 osôb. Ďalšia existencia školy, ktorá mala iba niečo málo cez 100 žiakov, visela po dlhé roky na vlásku. 

4. etapa

Novú orientáciu školského spolku iniciovali politické zmeny a otvorenie hraníc v roku 1989. Počet žiakov odvtedy priebežne priaznivo narastá. České školstvo vo Viedni sa sústredilo v budove na Sebastianplatz. Tu bolo tiež v roku 2000 založené Vyššie reálne gymnázium Školského spolku Komenský a v roku 2004 mohli opäť prvýkrát od r. 1942 žiaci školy Komenský, ktorá v tom čase mala viac ako 300 detí, pristúpiť k maturitnej skúške. V dôsledku postupného narastania počtu žiakov potreboval školský spolok novú budovu pre reálne gymnázium. Na základe dejinného aspektu bola zvolená budova na Schützengasse, ktorá začala prevádzku v r. 2006. 

Škola Komenský je dnes vedená ako dvojjazyčná (čeština / slovenčina - nemčina) súkromná škola. Školy na Sebastianplatz a na Schützengasse sú jediné, ktoré z veľkého počtu českých škôl vo Viedni zostali. V budove na Sebastianplatz sídli materská škola, základná škola a tiež sa tu nachádza kancelária Školského spolku Komenský. Reálne gymnázium aj Viedenská stredná škola sú v budove na Schützengasse, ktorá v rokoch 2010-2015 prešla kompletnou rekonštrukciou.

Významnými osobnosťami českých škôl vo Viedni boli napr. Ferdinand Lacina - minister financií (1986-1995), Karl Schwarzenberg - minister zahraničia (2007-2009, 2010-2013) alebo Božena Vavrečková - matka Václava Havla.