Code: ... ...

Základní informace

Základní informace

Školský spolek Komenský, to jsou veřejnoprávní soukromé bilingvní školy: mateřská škola, obecná škola a reálné gymnázium. Na našich školách, jak již napovídá naše motto "Dvojjazyčně od školky až po maturitu", vyučujeme děti od 2 do 18 let česky/slovensky a německy.

Počty tříd v tomto školním roce (2023/24):

 • mateřská škola:         6 skupinek 
 • obecná škola:            8 tříd    
 • reálné gymnázium:  13 tříd    

Školy se nacházejí ve dvou budovách ve 3. vídeňském okrese: Sebastianplatz 3 (mateřská škola, obecná škola, kancelář školského spolku Komenský) a Schützengasse 31 (vídeňská střední škola a vyšší stupeň reálného gymnázia). Budova v Schützengasse byla v letech 2010-2012 kompletně zrenovována a zmodernizována.

Provozní doba:

 • mateřská škola: Po-Čt: 7:30-17:30 hod; Pá: 7:30-17:00 hod
 • družina: Po-Čt: do 17:30 hod; Pá: do 17:00 hod
 • školní budovy: Po-Pá v době školního provozu
 • kancelář školského spolku: Po-Pá 7:30-10:00 hod

Naše filozofie

Moudře promluvil, kdo řekl,
že školy jsou dílny lidskosti,
tím totiž že způsobují,
aby se lidé stávali v pravdě lidmi.

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.

Jan Ámos Komenský, Velká Didaktika

Školský spolek je soukromý provozovatel s tradicí humanistického životního stylu na základě velkého pedagoga Jana Ámose Komenského. Schola ludus - škola, jako hravá příprava pro život, se závaznými pravidly a disciplinovaným a zodpovědným jednáním zúčastněných, tvoří základ pro aktivní výuku a učení.

Naše žáky v rámci jejich zájmů podporujeme především ve dvojjazyčnosti a vychováváme k samostatnosti, kritičnosti a zodpovědnosti. Ve vyučování klademe důraz na individuální rozvoj intelektuálních, duchovních, uměleckých, muzikálních a sportovních schopností.

Našimi výchovnými cíli jsou:

 • osobní kontakt, ucelená dvojjazyčná výchova v příjemné atmosféře
 • působení na rozvoj osobnosti a posilování sociálních kompetencí
 • aktivní soužití v kolektivu a respektování individuálních potřeb
 • kultura uznání a respektu

Dobrá atmosféra přispívá ke zpříjemnění práce na naší škole. Je pro nás mimořádně důležitá aktivní spolupráce s rodiči, učiteli, žáky, a proto všechny pravidelně zapojujeme do celého školního dění.

Stanovy

Účelem Školského spolku Komenský je zřizovat, udržovat a podporovat školy mateřské, útulny, školy obecné a hlavní resp. sekundární, střední, odborné a jazykové školy v Rakousku s českým, slovenským a německým vyučovacím jazykem. Tato opatření budou prováděna podle platných rakouských právních a školských předpisů.


Historie

České školy ve Vídni prošly v průběhu dějin pozoruhodným vývojem, na který měly bezprostřední vliv vnější politické události. Z historického hlediska lze rozdělit dějiny Komenského škol do 4 hlavních etap:

1. etapa

Klíčovým momentem bylo založení Školského spolku Komenský v roce 1872, jehož cílem bylo založit a provozovat české školy ve Vídni a udržet českou řeč a kulturu mezi krajanskou komunitou. Finanční podporu získával jednak od různých společensko-kulturních spolků, které ve Vídni působily již od poloviny 19. století (Slovanská beseda, Akademický spolek, Pěvecké sdružení Lumír a Slavoj), jednak od jednotlivců i organizací sídlících v Čechách, které podporovaly české menšiny v zahraničí (Ústřední matice školská, Národní rada česká). Nejzákladnějším požadavkem českých dělníků a řemeslníků ve Vídni bylo, aby jejich dětem bylo umožněno vzdělání v češtině, aby se seznamovaly s českou kulturou, písněmi a zvyky. V roce 1883 byla v 10. vídeňském okrese na Quellenstraße 72 otevřena první soukromá obecná škola Komenský, která měla v 1. ročníku 70 žáků. V průběhu následujících deseti let přesídlilo do Vídně dalších 230 000 Čechů a Slováků, především dělníků. Roku 1889 tak měla škola již sedm tříd a probíhala finanční sbírka na pořízení další školní budovy.

2. etapa

V roce 1932 existovalo po celé Vídni sedmnáct vlastních mateřských škol a patnáct českých soukromých škol (6 obecných škol, 6 hlavních škol, 1 reálné gymnázium, 1 reálná škola, 1 obchodní škola), všechny s právem veřejnosti. Do škol jezdilo denně autobusy 4 000 žáků z celé Vídně a nedalekých obcí. V letech 1934-35 byla postavena ve 3. vídeňském okrese na Sebastianplatz školní budova ("Škola Dr. Jiljího Jahna"; pamětní deska Jana Ámose Komenského), kterou škola vlastní a provozuje dodnes. Další pro českou školu důležitý objekt se nachází rovněž ve 3. okrese v Schützengasse 31 a slouží také jako školní budova. Rakouský fašismus a fašistický režim měly pro českou menšinu nedozírné negativní následky. Tlak byl stále větší. Bezprostředně po anexi Rakouska v r. 1938 a převzetí moci NSDAP propustil školský spolek "neárijské" zaměstnance. Mnoho škol bylo na příkaz úřadů okamžitě uzavřeno a budovy přenechány pro účely nacistické strany. V průběhu dvou let byly také uzavřeny všechny veřejné české školy. Národní socialisté poté dne 16. února 1942 zakázali a rozpustili školský spolek, zabavili majetek a budovy využívali jako vojenská zařízení a lazarety. Několik škol bylo v důsledku bombových náletů na Vídeň zcela zničeno.

3. etapa

Zatímco spolek Komenský usiloval o právní zachování kulturního života české národnostní menšiny ve Vídni, vyzývala česká vláda a Edvard Beneš k návratu Čechů a Slováků z Rakouska do nově budované Československé republiky. Tato výzva, lepší hospodářské podmínky v Československé republice a zážitky z války vyvolaly velkou vlnu stěhování vídeňských Čechů a Slováků zpět do vlasti, což vyvolalo adekvátní pokles počtu českých škol. (Wolf, W., 2013, s. 182)

V průběhu Pražského jara v roce 1968 dočasně stoupl počet žáků v důsledku české emigrace do zahraničí, avšak v 80. letech počet opět klesl, a to na pouhých 120 žáků. Od roku 1964 provozoval Školský spolek Komenský ve Vídni pouze jednu školu. V roce 1971 při sčítání obyvatel se k české národnosti hlásilo pouze 8 000 osob. Další existence školy, která měla pouze něco málo přes 100 žáků, visela po dlouhá léta na vlásku.

4. etapa

Novou orientaci školského spolku iniciovaly teprve politické změny a otevření hranic v roce 1989. Počet žáků od té doby průběžně příznivě narůstá. České školství ve Vídni se soustředilo v budově na Sebastianplatz. Zde bylo také v roce 2000 založeno Vyšší reálné gymnázium Školského spolku Komenský a v roce 2004 mohli opět poprvé od r. 1942 žáci školy Komenský, která v té době měla více než 300 dětí, přistoupit k maturitní zkoušce. V důsledku postupného narůstání počtu žáků potřeboval školský spolek novou budovu pro reálné gymnázium. Na základě dějinného aspektu byla zvolena budova v Schützengasse, která zahájila provoz v r. 2006.

Škola Komenský je dnes vedena jako dvojjazyčná (čeština/slovenština - němčina) soukromá škola. Školy na Sebastianplatz a v Schützengasse jsou jediné, které z velkého počtu českých škol ve Vídni zůstaly. V budově na Sebastianplatz sídlí mateřská škola, obecná škola a také se zde nachází kancelář Školského spolku Komenský. Vyšší reálné gymnázium i Vídeňská střední škola jsou v budově na Schützengasse, která v letech 2010-2015 prošla komplení rekonstrukcí.

Významnými osobnostmi českých škol ve Vídni byli např. Ferdinand Lacina - ministr financí (1986-1995), Karl Schwarzenberg - ministr zahraničí (2007-2009, 2010-2013) nebo Božena Vavrečková - matka Václava Havla.