Code: ... ...

Evanjelické náboženstvo

povinne voliteľný predmet

"Neverte všetkému, čo sa vám predkladá, že tomu veriť máte: Skúmajte všetko a presviedčajte sa o všetkom sami!" (J.A.Komenský)

Súčasná úloha náboženstva je ovplyvnená stretom rôznych kultúr a duchovných smerov. Náboženstvo ako predmet na školách pomáha mladým ľuďom v orientácii a poukazuje na veky oskúšané hodnoty, o ktoré sa môžu v hľadaní vlastných postojov oprieť.

Cieľom hodín náboženstva je okrem iného

  • prijímať svoju jedinečnosť
  • vnímať rozdielnosť ako príležitosť vzájomného obohatenia
  • objavovať a kriticky skúmať svet, v ktorom žijeme
  • citlivo sa zaoberať "existenčnými otázkami" akými sú napr. utrpenie, smrť, vina, zmysel života
  • uvedomovať si očakávania súčasnej spoločnosti, vytvárať osobné postoje k týmto výzvam
  • ísť "po stopách" obrazov Boha v priebehu dejín v rôznych kultúrach a uvedomovať si ich rozmanitosť
  • dať priestor slobodnému vyjadreniu osobných postojov
  • poznávať rôzne formy vyjadrenia viery
  • uvedomovať si zodpovednosť, pestovať vzájomnú úctu a pokojné zvládanie konfliktov

Vyučovanie náboženstva prebieha rozdelene podľa vyznania (evanjelickej a rímsko-katolíckej), zúčastniť sa môžu aj deti bez vierovyznania. V rámci rôznych projektov (mnohokrát aj spontánne) máme hodiny spoločné.

Lucie Mundilová