Code: ... ...

Chémia

povinne voliteľný predmet 

Chémia ako povinne voliteľný predmet je určený pre každého, koho zaujímajú prírodné vedy, chemické pokusy a v budúcnosti plánuje štúdium chémie. Žiaci môžu svoje nadobudnuté vedomosti prehĺbiť a niečo nové sa naučiť. Cieľom povinne voliteľného predmetu je ponúknuť žiakom rozšírenie ich vzdelania primerane ich záujmom, s prihliadnutím na ich ďalšie odborné štúdium na vysokej škole. 

S chemickými látkami a chemickými reakciami sa stretávame všade okolo nás. Nachádza sa nielen v chemickom priemysle, ale aj v každodennom živote, napr. pri varení či upratovaní.

Chémia je prevažne experimentálna prírodná veda. Chemik sa zaoberá výrobou a vlastnosťami chemických látok. 

Preto sa v našich hodinách budeme venovať:

  • upevňovaniu vedomostí a zručností s laboratórnymi pomôckami, prístrojmi a chemikáliami
  • spolupráci pri výbere, plánovaniu a prevencii pokusov
  • vzniknutým problémom a nezhodám, ktoré sa budeme snažiť správne analyzovať a vyriešiť
  • vypracovaniu protokolov
  • vykonaniu pokusov vo dvojici či v skupinkách
  • poznávaniu a používaniu chemických odborných výrazov "chemický jazyk"
  • prevzatiu zodpovednosti za pracovné prevedenie a výsledky
  • samostatnému mysleniu a uvažovaniu

Ťažisko je v praktickom prevedení samotných pokusov, v možnosti voľného experimentovania, v účastiach na exkurziách. Spoznáme miesto chémie v súčasnosti, jej význam v priemysle, význam v životných procesoch, v kolobehu životného prostredia a zmenách v ňom.