Informácie a ceny

Základné informácie

 • nižší stupeň gymnázia je vedený ako tzv. Gesamtschule (model Viedenská stredná škola) s diferencovanou klasifikáciou v 3. a 4. triede
 • školská budova bola v rokoch 2010-2012 kompletne zrenovovaná a zmodernizovaná
 • vyučovanie v slovenčine/češtine a nemčine
 • etika je alternatívnym predmetom k náboženstvu (vo vyššom stupni reálneho gymnázia)
 • angličtina ako prvý cudzí jazyk od 1. triedy
 • deskriptívna geometria od 7. triedy
 • ďalšie hodiny nemčiny, češtiny a slovenčiny sú ponúkané ako nepovinné cvičenia
 • voliteľné predmety od 6. a 7. triedy (informatika, španielčina, francúzština, ruština)
 • nepovinné krúžky: divadelný krúžok, nemčina ako cudzí jazyk, spevácky zbor, florbal, volejbal
 • popoludňajšia družina pre 1. a 2. triedy
 • paralelné triedy na nižšom stupni gymnázia
 • max. 24 žiakov v triede

Ďalej ponúkame

 • knižnicu
 • školského lekára
 • rôzne školské oslavy, projekty a workshopy
 • intenzívne jazykové pobyty v Anglicku alebo na Malte

Vyučovacie jazyky

Primárnymi vyučovacími jazykmi na našej škole sú čeština/slovenčina a nemčina, pričom čeština/slovenčina je kľúčovým povinným predmetom. Vyučujeme tiež angličtinu ako prvý živý cudzí jazyk, od 6. triedy k tomu tiež španielčinu, francúzštinu a ruštinu ako alternatívne povinne voliteľné predmety (druhý živý cudzí jazyk).

Ceny

Školné mesačne

1. dieťa                                                 € 160,00
2. dieťa*                                               € 120,00
3. dieťa*                                               € 0,00
Družina WMS                                      € 60,00

*) Zľava sa týka 2., 3. a ďalšieho dieťaťa navštevujúceho školu spolku Komenský.

V prebehu mesiaca september obdržia všetci žiaci rozpis platieb školného na celý školský rok. Aktuálnu platbu školného je treba uhradiť vždy do dátumu uvedeného na rozpise. Pri platení školného preferujeme platbu inkasom /SEPA Lastschrift/, čím nás platca školného zároveň splnomocní k sťahovaniu školného zo svojho bežného účtu. Povolenie na inkaso je nutné vyplniť jednorázovo, na každé dieťa zvlášť. Toto povolenie môže byť použité aj na platby školného v nasledujúcom školskom roku, či pri prestupe na iný stupeň škôl Komenský.
Viac informácií o školnom nájdete v rubrike > Info školský spolek 2017/2018.
Informácie o možnosti zľavy školného zo sociálných dôvodov vám podá riaditeľka gymnázia.

Prihlásenie

Pre prihlásenie dieťaťa je potrebné si vopred dohodnúť stretnutie s pani riaditeľkou Mag. Helenou Huber, tel. +43 /1/ 713 31 88-60.

Podklady pre prihlásenie - WMS

Podklady pre prihlásenie - ORg

 • Prihláška
 • Školská správa 4.BS (originál)
 • Osvedčenie o prihlásení na trvalý pobyt v Rakúsku (Meldezettel)
 • Rodný list dieťaťa
 • Osvedčenie o štátnom občianstve
 • Osvedčenie o náboženskom vyznaní (krstný list) - ak je k dispozícii

Stravovanie

Informácie k prihlasovaniu a odhlasovaniu obedov v jedálni Bundesgymnasia a Bundesrealgymnasia v Boerhaavegasse 15, Viedeň 1030

Cena za obedy je paušálna a odvíja sa od toho, koľko dní v týždni dieťa chodí jesť:

 • 5 obedov v týždni = € 105,00
 • 4 obedy v týždni = € 84,00
 • 3 obedy v týždni = € 63,00
 • 2 obedy v týždni = € 42,00
 • 1 obed v týždni = € 21,00

Mesačné ceny sú vypočítané na základe ročného poplatku a sú rozdelené do 10 mesiacov. V cene sú teda už zahrnuté prázdniny, sviatky, voľné dni a pod. Z tohto dôvodu nie sú možné žiadne ďalšie zľavy. Výnimka je možná len v prípade dlhodobej choroby dieťaťa (dlhšie ako 14 dní) po predložení lekárskeho potvrdenia. Dieťa je možné z obedov odhlásiť a neplatiť tak za dni, kedy bolo choré. V iných prípadoch (školské výlety, prázdniny a pod.) to možné nie je.

Prihlasovanie, odhlasovanie a ďalšie zmeny je potrebné doložiť vždy do 25. predchádzajúceho mesiaca. Mesačné poplatky budú strhnuté z konta na základe formulára (SEPA-Lastschrift-Mandat) vždy 15. dňa daného mesiaca, s výnimkou mesiaca september. Mesiace september a október budú strhnuté súčasne v jednej platbe.

Pre ďalšie informácie sa obracajte na pani Claudii Hahn (nemecky hovoriacu): tel. +43 (0) 1 713 44 23/17,
e-mail: verrechnung(at)hib-wien.at

Ďalšia ponuka